Struktura organizacyjna

Kierownik Zakładu

Imię i nazwisko

Z-ca kierownika

Imię i nazwisko

W Zakładzie Usług Komunalnych zatrudnionych jest 4 pracowników umysłowych oraz 33 pracowników fizycznych (w tym 1 pracownik na stażu).