81 820-47-32

Informacje o Wydziale Zieleni i Zamiatania…

Realizowane zadania

 • Zamiatanie ręczne ulic i chodników

 • Zamiatanie mechaniczne ulic

 • Odśnieżanie ulic, parkingów i chodników

 • Dbanie o czystość i wygląd terenów zielonych w gminie Poniatowa

 • Zarządzanie targowiskiem miejskim

Obsługa targowiska miejskiego

1

PGK zarządza targowiskiem miejskim na ul. Brzozowej.

2

Targowisko czynne jest codziennie od godziny 5:00 rano, przez sześć dni w tygodniu.

3

W soboty jest duży targ, gdzie zajmowanych jest średnio 150 stanowisk handlujących.

4

Na handel w sobotę trzeba wykupić rezerwację miejsca.

5

Po zakończeniu targu zarządca sprząta cały plac targowy.

6

Cennik opłat na targowisku reguluje uchwała nr XXII/132/12 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

Uchwała Rady Miejskiej

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591- tekst jednolity z późn. zm.), art. 15 ust 1 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 – tekst jednolity z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku za każdy rozpoczęty jeden metr bieżący.

 1. Przy sprzedaży warzyw i owoców, z wyjątkiem importowanych, kwiatów i płodów rolnych:
  a) w dniach od poniedziałku do piątku – 3,00 zł,
  b) w sobotę (dzień targowy) – 4,00 zł.
 2. Przy sprzedaży artykułów spożywczych przetworzonych, owoców i warzyw importowanych i pozostałych artykułów:
  a) od poniedziałku do piątku – 4,00 zł,
  b) w sobotę (dzień targowy) – 5,00 zł.

Za każdy rozpoczęty jeden metr bieżący miejsca sprzedaży, którego wielkość przekracza 8 metrów bieżących, pobiera się opłatę targową w wysokości 400% stawek określonych w ust. 1.

§ 2

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3

Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. traci moc uchwała nr XIII/69/11 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. nr 204, poz. 3221).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poniatowej.

§ 5

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej
Jadwiga Kustra

Mapa

Wydział Zieleni i Zamiatania / ul. Młodzieżowa 4