O Zakładzie

Zarządzania Nieruchomościami

mail:  zzn@gpgk.com.pl

Zakład Zarządzania Nieruchomości, to nowy zakład powstały w 2011 r. po rozwiązaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przejęło w zarządzanie 51 budynków mieszkalnych, na których w 2012 roku zawiązane wspólnoty mieszkaniowe. Obecnie ZZN zarządza 48 wspólnotami. Siedziba zakładu mieści się w głównym budynku PGK Sp. z o.o. przy ulicy Młodzieżowej 4. Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Zakład ZN dzięki dobrej współpracy z Zarządami wybranymi we Wspólnotach w ciągu trzech ostatnich lat przeprowadził wiele remontów na budynkach. W 70% procentach zostały wymienione drzwi i okna na klatkach schodowych oraz okienka piwniczne. Na 16 budynkach została wykonana pełna termomodernizacja. Wyremontowano dachy na 4 budynkach. Od wiosny 2016 r. planowane są kolejne remonty. Zainteresowanych naszą ofertą na zarządzanie zapraszamy do biura obsługi.

81 820-47-50

Biuro

81 475-50-60

Biuro

500-605-141

Elektryk
tel. całodobowy

500-605-145

Hydraulik / Gazownik
tel. całodobowy

Realizowane zadania

 • Prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej

 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądami w sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa

 • Prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej w sposób prawem przewidziany

 • Opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminów dotyczących między innymi: bezpieczeństwa przeciwpożarowe, porządku domowego, kontroli dostępu do budynku, zgłaszania oraz usuwania usterek, sposobu nawiązywania kontaktu w przypadkach nagłych, nie cierpiących zwłoki oraz zwykłego kontaktu

 • Sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących pracę lub usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej

 • Kontrola wykonania i rozliczania umów o dostawę centralnego ogrzewania, zimnej wody i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci oraz innych umów zawartych przez Wspólnotę Mieszkaniową

 • Negocjowanie i przedkładanie Wspólnocie Mieszkaniowej ofert firm w zakresie świadczenia usług na jej rzecz

 • Windykacja należności stanowiących należności, pożytki oraz inne przychody z nieruchomości wspólnej

 • Rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie: kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz funduszu remontowego – raz w roku, na koniec roku obrachunkowego – stosownie do wielkości udziałów poszczególnych właścicieli w nieruchomości wspólnej, a także kosztów centralnego ogrzewania, dostarczania wody bezpośrednio do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz kosztów wywozu nieczystości – w sposób i w terminie wynikających z regulaminu rozliczeń zatwierdzonego uchwałą właścicieli lokalu

 • Prowadzenie na własny koszt dla nieruchomości wspólnej określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej – w sposób określony w uchwale właścicieli lokali

 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań i deklaracji, jeżeli przepisy nakładają na Wspólnotę Mieszkaniową (lub jej Zarząd) taki obowiązek

 • Odczyty i rozliczenie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach i w nieruchomości wspólnej

 • Sporządzanie projektu rocznego planu gospodarczego oraz przygotowanie informacji o zrealizowaniu rocznego planu gospodarczego, z podziałem kosztów na poszczególnych właścicieli

 • Udzielanie każdemu z właścicieli na jego żądanie wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną i rozliczeniach

 • Przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej

 • Organizacja zebrań właścicieli lokali, w tym powiadamianie o ich terminach, przygotowanie miejsca na zebranie i kart do glosowania oraz powiadamianie właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów

Struktura organizacyjna

Pracownicy biurowi ZZN zapewniają miłą i profesjonalną obsługę mieszkańcom. Przygotowują naliczenia dla każdego lokalu. Ponad to, prowadzą dla każdej Wspólnoty indywidualną dokumentację księgową i finansową. Wystawiają zaświadczenia, rozliczają zużycie wody oraz prowadzą windykację.

Mieszkańcy zarządzanych przez PGK Sp. z o.o. Wspólnot mają do swojej dyspozycji przez całą dobę: elektryka, hydraulika oraz gazownika. O utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym dbają również: blacharz, ślusarz, malarz oraz pracownicy komunalni dbający o czystość i porządek wokół budynków wspólnot.

Kierownik Zakładu

mgr Urszula Pietroń

Z-ca kierownika

Inspektor ds. techniczno-budowlanych
Dariusz Kosikowski

Starszy inspektor ekonomiczny

Elżbieta Kopińska

Starszy inspektor ekonomiczny

Elżbieta Kowalska

Starszy inspektor ekonomiczny

Joanna Oroń

Inspektor ekonomiczny

Sebastian Łukaszewicz

Mapa

Zakład Zarządzania Nieruchomościami / ul. Młodzieżowa 4